Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky tvoria súčasť reklamačného poriadku.

Úvodné

ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) internetového obchodu  www.zlatnictvopanaks.sk upravujú obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim).

2. Prevádzkovateľ  (predávajúci) v internetovom obchode www.zlatnictvopanaks.sk je Zlatníctvo Panaks. Miestom podnikania predávajúceho je T.G. Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice.

3. Objednávateľ  (kupujúci) v internetovom obchode www.zlatnictvopanaks.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

I. Objednávka

tovaru

1. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo živnostník v objednávke uvedie obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

2. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

3. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

4. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím potrebných osobných údajov zmluvnému prepravcovi za účelom doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón).
Predávajúci predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S

5. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

6. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (t.j. zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

II. Odstúpenie

od zmluvy

1. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zaslaný spotrebiteľovi emailom po obdržaní objednávky.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

4. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady dodatočných nákladov a nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

8. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

13. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

14. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

15. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

III. Cena

tovaru

1. Cena tovaru je platná vo výške, ktorá je uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky a na internetovej stránke prevádzkovateľa. K celkovej cene tovaru budú zarátané náklady alebo poplatky za dopravu, dodanie, poštovné a balné. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene, o čom prevádzkovateľ informuje kupujúceho.

2. Kupujúci/Spotrebiteľ je povinný za objednaný tovar, včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Akciové ceny tovaru platia len určité časové obdobie alebo do vypredania zásob.

3. Kupujúci/Spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu podľa spôsobu platby dohodnutého v objednávke, a to:

 • bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
 • vkladom hotovosti na účet Predávajúceho,
 • dobierkou,
 • v hotovosti alebo výmenou zlomkového zlata pri osobnom odbere na prevádzke Predávajúceho.

4. Po potvrdení objednávky bude Kupujúcemu/Spotrebiteľovi zaslaný elektronickou formou na kontaktnú emailovú adresu detail objednávky s uvedením konečnej kúpnej ceny tovaru a prepravných nákladov.

5. Doprava zdarma pri nákupe tovaru v hodnote nad 140,- € doručeného kuriérom alebo 1. triedou ako poistený cenný list v rámci SR bez ohľadu na to, či bol tovar uhradený prevodom na bankový účet, alebo bude uhradený na dobierku (pri uhradení tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho), doručenie bude uskutočnené v rámci Slovenskej Republiky zdarma.

6. Kúpna cena je navýšená o náklady za dopravu:

 • o poplatok 3,- € pri doprave Slovenskou poštou (1. trieda poistený cenný list) v rámci Slovenskej Republiky, ak hodnota tovaru neprevyšuje sumu 140,- €,
 • o poplatok 7,- € pri doprave kuriérom v rámci Slovenskej Republiky ak hodnota tovaru neprevyšuje sumu 140,- €,
 • o poplatok 7,- € pri doprave poštou ako poistený cenný list v rámci Českej Republiky,
 • o poplatok 12,- € pri doprave kuriérom GLS do Českej Republiky, Maďarska, Slovinska a Rumunska,
 • o poplatok 16,- € pri doprave kuriérom GLS do Poľska, Nemecka, Holandska, Luxemburska, Bulharska a Švajčiarska.

7. Pri osobnom odbere tovaru a pri platbe v hotovosti v predajni Predávajúceho, Predávajúci poskytne Kupujúcemu/Spotrebiteľovi zľavu vo výške 3 % z hodnoty objednávky, ak sa nejedná o akciový alebo zľavnený tovar.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

9. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

IV. Upozornenia

pre kupujúceho

1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu výhodu spočívajúcu v úprave veľkosti zakúpeného prsteňa v lehote do 6 mesiacov od jeho prevzatia, zdarma. Po uplynutí doby 6 mesiacov od prevzatia prsteňa, bude táto služba spoplatnená podľa cenníka Predávajúceho uvedeného na jeho internetovej stránke.

2. Vyššie uvedená výhoda sa nevzťahuje na úpravu veľkostí svadobných obrúčok, táto bude spoplatnená (ak bude možné upraviť veľkosť svadobnej obrúčky) podľa cenníka Predávajúceho uvedeného na jeho internetovej stránke.

3. Kupujúci berie na vedomie, že nesprávna veľkosť svadobných obrúčok nie je dôvodom reklamácie.

4. Tovar, ktorý má byť doručený mimo SR musí byť uhradený pred odoslaním bankovým  prevodom na účet predávajúceho.

5. Pri šperkoch, ktoré neboli skladom a museli ste na ne čakať, resp. sa vyrábali až po prijatí Vašej objednávky alebo boli na želanie zákazníka dodatočne gravírované, ako napr. svadobné obrúčky, náramky s platničkou alebo prsteň vyrobený podľa individuálnej požiadavky, už nie je možné vymeniť ani vrátiť.

V. Ochrana

osobných údajov

1. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

2. Právne vzťahy osobami neupravené týmito VOP sa spravujú najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a pod.

3. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal

4. Záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom. Prevádzkovateľ ani výrobca neposkytujú záruku navyše ako záruku zákonom stanovenú. Reklamáciu tovaru vrátane informovania spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov bližšie upravuje Reklamačný poriadok.

5. Prevádzkovateľ má vypracovaný etický kódex správania sa, ktorý sa zaväzuje dodržiavať.

Kontakt na príslušný Inšpektorát SOI:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Trenčín, Hurbanova 59 email: tn@soi.sk, fax:032/6400108.

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!